rešpektujem

hodnosť

2022

Vysvetľujeme, čo je to rešpekt, aké existujú typy a príklady každého z nich. Okrem toho jeho dôležitosť a vzťah k tolerancii.

Rešpekt musí byť obojstranný.

čo je rešpekt?

Rešpekt je a kvalitu alebo hodnotu Pozostáva z ohľadu a hodnotenia, ktoré má jednotlivec voči iným ľuďom, voči myšlienke alebo inštitúcii. Rešpekt zahŕňa postoje ako dodržiavať určité kódexy protokol alebo z správanie, šou tolerancie voči iným názorom alebo činom, dodržiavať určité etické alebo morálne usmernenia a vážiť si záujmy iných.

Je to jedna zo základných hodnôt. Musí nastať medzi ľuďmi, aby sa zabezpečila sociálna harmónia a zvyčajne súvisí s konceptom reciprocitaInými slovami, je to niečo, čo si navzájom musíme dať.

Rešpekt znamená srdečné a úctivé zaobchádzanie medzi ľuďmi a znamená akceptovanie a pochopenie podobností a rozdielov s inými jednotlivcami, ich správania, presvedčenia, názory a postojov.

Ide o dôležitý pojem v právnych, filozofických a antropologických otázkach, ktorý má rôzne podoby, ale ktorého hlavným cieľom je udržanie pokojného a srdečného spolužitia medzi ľuďmi. Opakom tejto hodnoty je neúctivosť, hrubosť, príp násilie.

Na druhej strane sa rešpektuje aj voči nápady, tradícií, normy, symboly príp inštitúcií. Tvárou v tvár týmto situáciám musí jednotlivec konať zdvorilým a tolerantným spôsobom. V mnohých kontextoch môže nedostatok rešpektovania týchto zásad viesť k sankciám.

Druhy rešpektu

Niektoré druhy rešpektu sú:

 • Rešpekt k druhým. Pozostáva z pochopenia a prijatia iných jednotlivcov, ako ich spôsobu bytia, tak aj ich názorov, presvedčení a postojov. Úcta k druhým musí byť daná medzi všetkými ľuďmi a je jedným zo základov, ktoré garantujú spolužitie a sociálnym zmierom.
 • Rešpektovanie spoločenských noriem. Pozostáva z poznania, prijatia a dodržiavania pravidiel, ktorými sa riadi určitý spoločnosti. Tieto normy sú formulované tak, aby podporovali spoločné dobro a sú založené na hodnotách ako tolerancia, láskavosť a solidarita. Nesúlad s sociálne normy Zvyčajne to nie je dôvod na sankciu, aj keď v mnohých prípadoch môže viesť k spoločenskej sankcii.
 • Rešpektovanie zákonov. Pozostáva z poznania, prijatia a rešpektovania zákonov vydáva príslušný orgán určitého územia. Zákony sú prítomné v mnohých oblastiach rozvoja jednotlivca a sú formulované tak, aby boli rešpektované práva a povinnosti a zaručili sociálny mier. V prípade nedodržania zákonov bude jednotlivec potrestaný.
 • Rešpekt k autorite. Pozostáva z akceptovania a rešpektovania určitých autorít, ktoré vystupujú na určitej pozícii. To je prípad učiteľov, rodičov, prezidentov a mnohých iných.
 • Úcta k národným symbolom. Spočíva v poznaní, akceptovaní a rešpektovaní symbolov, ktoré reprezentujú určitý národ alebo územie. Národné symboly sú odrazom hlavných hodnôt ľudí, preto by sa s nimi malo zaobchádzať vážne a s rešpektom. Niektoré z najreprezentatívnejších národných symbolov sú vlajka, hymna a štít.
 • Úcta k zvykom a tradíciám. Pozostáva z akceptovania a rešpektovania tradícií, zvyky a povery určitého mesta alebo územia. Tradície skupiny sú odrazom ich histórie a ich spôsobu chápania sveta, preto sú ľudským výtvorom, ktorý treba akceptovať a tolerovať.
 • Úcta k prírode. Spočíva v rešpektovaní prírodných priestorov a všetkých jedincov, ktorí v nich žijú ekosystémov. Rešpekt k nemu životné prostredie je nevyhnutné na udržanie života v planéta Zem.
 • Rešpekt k presvedčeniam. Spočíva v prijatí a rešpektovaní presvedčení resp náboženstva všetkých jednotlivcov. Keďže je človek slobodnou bytosťou, má možnosť zvoliť si vlastné obrady a duchovné prejavy (pokiaľ nepoškodzujú integritu tretích osôb) a tieto musia byť tolerované.
 • Rešpekt k rozmanitosti. Pozostáva z akceptovania a tolerovania rôznych presvedčení, názorov, predstáv, uhlov pohľadu, postojov, chutí, volieb alebo činov, aj keď sa líšia od tých vlastných. Ľudská bytosť je teda schopná cvičiť slobody ako Sloboda prejavupodľa výberu, kult, okrem iného.
 • Úcta k životu. Pozostáva z akceptovania a rešpektovania života cudzie a znamená nevkladať rizikoza žiadnych okolností fyzickú alebo psychickú integritu iných jednotlivcov.

Príklady rešpektu

Niektoré príklady situácií, ktoré ilustrujú rešpektujúci vzťah, môžu byť:

 • Keď učiteľ Vchádza do triedy, žiaci mlčia a vstávajú.
 • Deti by mali dávať pozor, keď ich rodičia alebo opatrovníci hovoria.
 • Vo východných kultúrach sú starší a starší ľudia uctievaní, ich názory sú vypočuté a ich priority sa dbajú.
 • Susedia v budove dodržiavajú kódex pravidlá ktorá zaručuje vzájomný rešpekt a tým sa vyhnete konfrontáciám: do akého času dať hudba, ako nakladať s odpadkami atď.
 • Pri dodržiavaní zákona o cestnej premávke je akceptované jazdiť určitým spôsobom, spoločným pre všetkých obyvateľov krajiny.
 • Úcta k prírode môže nastať do tej miery, že ju nezašpiníme scenérie, neporušujeme divokú prírodu viac ako by sme mali a nepoľujeme ani nerubujeme bez rozdielu.
 • Rešpekt pre presvedčenia Dochádza k nej vtedy, keď nezasahujeme do obradov a duchovných prejavov tretích osôb, ani im nebránime v ich vykonávaní, pretože sú odlišné od našich.
 • Rešpekt pre života znamená nezabíjať.

Rešpekt ako hodnota a jej dôležitosť

Rešpekt je jednou z najvýznamnejších hodnôt v medziľudských vzťahoch, pretože umožňuje jednotlivcom správať sa k sebe láskavým, tolerantným a rešpektujúcim spôsobom. Táto hodnota znamená akceptovanie a pochopenie druhých za hranicami rozdielov a stavia všetkých jednotlivcov na úroveň rovnosť.

Je to kvalita, od ktorej sa očakáva, že bude riadiť postoje a správanie všetkých jednotlivcov, vytvárať teplé a priateľské prostredie, v ktorom sa rešpektujú práva a rozdiely. Rešpekt ako hodnota má rôzne prejavy a je základom štruktúr, akými sú právo, náboženstvá a sociálne a morálne normy, ktoré riadia správanie jednotlivcov v sociálnych prostrediach.

Pestovanie rešpektu je nevyhnutné pre budovanie harmonických a pluralitných spoločností. Spoločnosť založená na rešpekte je spoločnosť s bohatstvom, v ktorej koexistujú rôzne presvedčenia, kulty, voľby a v ktorej existuje tolerancia voči všetkým prejavom ľudská bytosť. Rešpekt sa musí vštepovať od raného detstva v prostrediach, akými sú rodina a škola. Chlapci a dievčatá sa učia rešpektovať svojich rodičov, svojich rovesníkov, svojich učiteľov, rôznorodosť názorov a vlastností každého jednotlivca a inštitúcií, osláv, symbolov atď.

Na druhej strane je známy ako „nedostatok rešpektu“ k tým postojom alebo správaniu, ktoré niečo alebo niekoho ohrozujú. Pojem „neúctivý“ sa vzťahuje na osobu, ktorá nerešpektuje iného alebo iných. Nerešpektujúce činy s neznášanlivosť alebo sa s ním zaobchádza hrubým spôsobom alebo práva iných jednotlivcov. Je neúctivé, ak normy nie sú akceptované alebo sa očakávaný rešpekt nevenuje okrem iného symbolom, autoritám, obradom, obradom.

Príklady rešpektu

 1. Mlčala a pozorne počúvala reč od učiteľa.
 2. Všetci susedia si vyberú smeti medzi 21. a 22. hodinou, lebo tak to ustanovuje stavebný poriadok.
 3. Ak chcete získať vodičský preukaz, musíte poznať všetky pravidlá cestnej premávky.
 4. Ťažba dreva a rybolov sú v tomto prírodnom parku prísne zakázané.
 5. Žiaci pozorne počúvali pokyny učiteľa.
 6. Hádzanie papierov na verejnú cestu je u mňa dôvodom na sankciu mesto.
 7. Študenti zborovo zaspievali hymnu svojej krajiny.
 8. Dnes popoludní budeme svedkami sprievodu rôznych komunít, ktoré obývajú štát New York.
 9. Bol odsúdený za vraždu v pokuse o lúpež.
 10. Počas svadobnej oslavy v kostole sme boli ticho.
 11. Poslala čitateľovi list Noviny vyjadriť svoj názor na vec.
 12. Chlapec pozorne počúval rady svojho starého otca.
 13. Lídri dvoch hlavných politických strán sa stretli, aby prediskutovali rozpočtu Výročný.
 14. Nový prezident zablahoželal svojmu súperovi k tesnej voľbe.
 15. Poslanci ocenili prejav zvoleného poslanca potleskom.

Synonymá rešpektu

Niektoré výrazy súvisiace s rešpektom sú: obdiv, úcta, oddanosť, zbožňovanie, úcta, súlad, kult, modlárstvo, vrúcnosť, dekórum, zdvorilosť, protokol, starostlivosť, skromnosť, česť, rešpekt, česť, priľnavosť, prijatie, pozornosť, poslušnosť, podriadenosť, úcta, ohľaduplnosť, šľachta, dôstojnosť, obozretnosť a čestnosť.

Rešpekt a tolerancia

Rešpekt a tolerancia sú úzko súvisiace pojmy. Je známa ako tolerancia k cnosti, ktorou jednotlivec prijíma a chápe myšlienky, názory alebo formy iných, aj keď s nimi nesúhlasí. Tolerovať inú osobu znamená rešpektovať ju, to znamená upokojiť reakcie, ktoré môže vyvolať jej správanie alebo myšlienky, umožniť im jej uhol pohľadu a akceptovať možný nesúhlas alebo odlišnosť.

Hodnoty rešpektu a tolerancie sú dôležité v každom medziľudskom vzťahu a vo všetkých spoločenských sférach. Predovšetkým je dôležité, aby sa odrážali v polarizovanom prostredí alebo v sociálnej, politickej, náboženskej alebo etnickej konfrontácii, pretože podporujú harmonickejšie spolužitie medzi ľuďmi, ktorí dodržiavajú odlišné morálne, sociálne alebo duchovné kódexy.

Netolerantný je ten, kto nerešpektuje iné spôsoby života ako osobné a v mnohých prípadoch sa ich snaží odmietať, diskriminovať až eliminovať.

!-- GDPR -->