informatické údaje

Vysvetľujeme, aké údaje sú vo výpočtovej technike a aké typy údajov existujú. Tiež príklady a čo sú informácie.

Z údajov sa dajú spracovať a zložiť informácie.

čo je údaj?

In výpočtový, údaje sú symbolické reprezentácie (to znamená: číselné, abecedné, algoritmické atď.) určitého atribútu alebo kvalitatívnej alebo kvantitatívnej premennej, tj: popis zakódovaný empirickou skutočnosťou, udalosťou, entitou.

Údaje sú teda informácie (hodnoty alebo referencie) prijaté počítač prostredníctvom rôznych prostriedkov, a to je manipulované prostredníctvom spracovania algoritmy od programovanie. Jeho obsah môže byť prakticky akýkoľvek: štatistiky, čísla, deskriptory, ktoré samostatne nemajú pre danú oblasť žiadnu relevanciu používateľov systému, ale to spoločne možno interpretovať na získanie úplných a konkrétnych informácií.

V programovacie jazyky, ktoré sa používajú na vytváranie a organizovanie algoritmov, ktoré používa každý počítač alebo výpočtový systém, sú údaje vyjadrením špecifických charakteristík entít, na ktorých uvedené algoritmy fungujú. To znamená, že sú počiatočným vstupom, z ktorého možno spracovať a zložiť informácie.

Sú obzvlášť dôležité pre štruktúru dátová pobočka výpočtový ktorý študuje konkrétny spôsob ukladania informácií v minimálnych častiach, aby sa dosiahlo neskoršie efektívne vyhľadávanie.

Typ údajov

Keď vo výpočtovej technike hovoríme o typoch údajov (alebo jednoducho „typ“), odkazujeme na atribút, ktorý je počítaču indikovaný v súvislosti s povahou údajov, ktoré sa spracúvajú. To zahŕňa vymedzenie alebo obmedzenie údajov, definovanie hodnôt, ktoré môžu nadobudnúť, aké operácie s nimi možno vykonávať atď.

Niektoré typy údajov sú:

  • Postavy Jednotlivé číslice, ktoré môžu byť reprezentované číselnými údajmi (0-9), písmenami (a-z) alebo inými symbolmi.
  • Unicode znaky. Unicode je kódovací štandard, ktorý umožňuje efektívnejšiu reprezentáciu údajov, čo umožňuje až 65 535 rôznych znakov.
  • Numerický. Môžu to byť reálne čísla alebo celé čísla, v závislosti od toho, čo je potrebné.
  • Booleans. Predstavujú logické hodnoty (pravda alebo nepravda).

Príklady údajov

Každý bit je vstupom jazyka binárneho kódu.

Niektoré príklady počítačových údajov môžu byť tie, ktoré tvoria hierarchiu počítačových údajov vo vzostupnej pyramíde od najzákladnejších po najzložitejšie:

  • Bity. Každá položka jazyka binárneho kódu, to znamená 1 alebo 0.
  • Postavy Čísla, písmená alebo špeciálne znaky, z ktorých každý je tvorený kombináciou bitov. Napríklad: desiatkové číslo 99 zodpovedá 1100011 v binárnom kóde.
  • Polia. Set poradie znakov, napríklad slovo, ako je meno a/alebo priezvisko používateľa, ktorý vypĺňa online formulár.
  • Záznamy. Zoradené množiny polí, napríklad tie, ktoré sú potrebné na prihlásenie do nášho email.
  • Súbory. Usporiadané sady záznamov, ako sú súbory cookie, ktoré webové stránky Ukladajú sa v našom systéme a obsahujú informácie o reláciách, ktoré sme iniciovali.

Informácie (vo výpočtovej technike)

Informáciou sa vo výpočtovej technike rozumie množina usporiadaných, sekvenovaných údajov, spracovaných programovacím algoritmom, ktorý umožňuje prekomponovať referent, ako je konkrétny fakt alebo nejaký skutočný význam.

Získavanie informácií z balíkov alebo súborov údajov je teda cieľ koniec výpočtovývzhľadom na to, že počítačové systémy kódujú a reprezentujú informácie prostredníctvom rôznych mechanizmov a jazykov, ktoré im umožňujú rýchlo a efektívne komunikovať medzi sebou.

!-- GDPR -->