procesné právo

Zákon

2022

Vysvetlíme, čo je procesné právo a jeho dve odvetvia: občianske a trestné. Pramene procesného práva, význam a príklady.

Toto odvetvie práva je základom pri hľadaní spravodlivosti a sociálneho mieru.

Čo je to procesné právo?

Procesné právo je odvetvím verejné právo ktorý uvažuje o súbore pravidlá, kódexy a formy súdneho procesu, to znamená, že nariaďuje a upravuje požiadavky, účinky a spôsoby, ktorými sa Podmienka odovzdáva Spravodlivosť.

Procesné právo uvažuje o mechanizmoch, spôsoboch a postupoch, ktoré zákon stanovuje na správne a formálne riešenie sporov vznesených stranami sporu prostredníctvom metóda a rozhodnutie, ktoré je založené na potvrdených a preukázaných skutočnostiach a ustanoveniach platných právnych predpisov.

Týmto spôsobom sa procesné právo delí na dve odvetvia: občianske a trestné.

  • Občianske právo procesné. Súvisí to so spormi, ktoré sa vyskytujú v rámci spoločnosti a ktoré si vyžadujú spravodlivé rozhodnutie štátu, ktoré má byť vyriešené bez toho, aby zahŕňalo trestné porušovanie zákona.
  • Trestné právo procesné. Namiesto toho to má čo do činenia s výkonom spravodlivosti, keď boli porušené zákony a na uloženie trestu a/alebo vykonanie nápravy je potrebný zásah spravodlivosti.

Procesné právo je napokon jedinečné, inštrumentálne a autonómne a je súčasťou verejného práva, pretože zohľadňuje záujmy komunitya nielen jednotlivcov.

Pramene procesného práva

Procesné právo má vo všeobecnosti za zdroje porovnania dvoch alebo viacerých modelov zvládanie spravodlivosti (porovnávacie právo). V tomto zmysle môžu byť zdroje troch typov:

  • Formálne zdroje. Pokiaľ ide o normy akceptované o pozitívny zákon v otázke.
  • Historické pramene. Pokiaľ ide o zrušené normy, ktoré tvoria právnu minulosť a národa.
  • Materiálne zdroje. Keď príde na judikatúra napísané v explicitných zmluvách, ako je ústava a zákony a procesné poriadky.

Význam procesného práva

Procesné právo je kľúčové pre existenciu pevných inštitúcií v štáte.

Procesné právo je základom pri hľadaní spravodlivosti a mier spoločnosťami. Jeho doktrína Práve ona má na starosti zaručenie spravodlivosti, objektivity a súladu súdnych konaní so všeobecným rámcom práva, čo je kľúčové pre existenciu pevných inštitúcií v štáte.

Robustný stav, v ktorom je všetko občanov Veria, že je to základ spravodlivejšej a pokojnejšej spoločnosti, v ktorej nie je potrebné nedôverovať tým, ktorí vykonávajú spravodlivosť, v procese jej odovzdávania nedochádza k chybám a systému sa dá dôverovať.

Príklady procesného práva

Príklady aplikácie procesného práva sú na dennom poriadku. Keď sledujeme televízny seriál o policajtoch a zločincoch, všimneme si, že vždy, keď sa dosiahne spravodlivosť, sú tam série protokoly, formálne postupy a udalosti, ktoré sa dejú podobným spôsobom a bez ohľadu na druh spáchaného trestného činu alebo jeho páchateľov. Procesné právo hovorí o tomto type konania.

Ďalšia možnosť, ako si to overiť, je, keď sme svedkami dynamiky verejného procesu ako svedkovia a vieme oceniť postavy, o ktorých sa uvažuje v procesnom práve krajiny, ako sú sudcovia, súdy, obhajcovia, prokurátori atď.

!-- GDPR -->