jazyk

Jazyk

2022

Vysvetlíme, čo je jazyk, aké sú jeho funkcie a typy. Tiež príklady jazykov a rozdielov s rečou a jazykom.

Jazyk je veľmi zložitá schopnosť ľudskej bytosti.

čo je jazyk?

Jazyk je schopnosť ľudská bytosť vyjadrovať sa a komunikovať prostredníctvom rôznych komunikačných systémov znamenia: ústny, písomný alebo posunkový.

Thekomunikácia vyžaduje tento systém znamenia dostať sa docieľ spoločného porozumenia. Pri realizácii komunikácie prostredníctvom jazyka vstupujú do hry rôzne faktory, funkcie ako naprinteligenciu a Pamäť lingvistika.

Jazyk predstavuje jednu z hlavných charakteristík, ktoré oddeľujú ľudskú rasu odzvierat. Je to vrodená schopnosť, ktorú majú všetci jedinci, ktorá sa začína vyvíjať od tehotenstva a je definitívne založená vo vzťahu, ktorý jedinec udržiava so sociálnym svetom, v ktorom sa vyvíja.

Zvládnutie tejto komunikačnej schopnosti umožňuje každému jednotlivcovi vyjadriť sa správu chcete sprostredkovať konkrétnym spôsobom.

Je dôležité spomenúť, že aj ostatné zvieratá majú svoje vlastné spôsoby komunikácie, ale v tomto prípade budeme hovoriť o „jazyku“ ako o ľudskej vlastnosti.

Pozri tiež:Fonetika

Pôvod jazyka

Jazyk vzniká z potreby mužov etablovať sa sociálne vzťahy s cieľom prežitia ľudského druhu. Postupom času sa objavili rôzne systémy a jazyky, ktoré umožnili externalizáciu jazyka a lepšiu komunikáciu medzi jednotlivcami.

Súčasné teórie však chápu, že jazyk integruje konštitúciu mozgu človeka a tohto jazykavzdelanie Plní len funkciu rozvoja tohto latentného biologického impulzu u jedincov.

Jazykové funkcie

Rôzni autori uvádzajú, že jazyk má šesť funkcií:

 • Referenčná funkcia alebo informatívne. Jednotlivec používa jazyk len za účelom komunikácie určitého informácie, bez toho, aby urobil hodnotový úsudok alebo chcel spôsobiť nejaký účinok na príjemcu. Napríklad: Dnes je slnečný deň.
 • Emocionálna funkcia. Odosielateľ komunikuje správu a snaží sa sprostredkovať nejaký stav mysle, pocitu alebo emócie. Napríklad: Tvoj odchod veľmi bolí.
 • Odvolacia funkcia. Komunikácia sa zameriava na prijímateľa s cieľom vyvolať v ňom nejakú konkrétnu reakciu, či už niečo urobiť alebo prestať robiť. Napríklad: Vypnite televízor, prosím.
 • Fatická funkcia. Komunikácia sa zameriava na kanál prenosu a skúša sa overiť, či je naďalej otvorený, aby bolo možné nadviazať alebo pokračovať v komunikácii. Napríklad: Ahoj, Áno? Počuješ ma?
 • Estetická funkcia. Komunikácia sa zameriava na samotný jazyk, ktorý sa používa s cieľom vytvoriť nejaký druh krásy. Táto funkcia prevláda vrománypríbehovpoézia, piesne a iná tvorba. Tu na jazyku nie je dôležitý jeho obsah, ale jeho forma. Napríklad: Všetky listy sú z vetra, okrem slnečného svetla. (Luis Alberto Spinetta).
 • Jazyková funkcia. Komunikácia je zameraná na kód, jazyk sa používa na rozprávanie o sebe alebo o inom. Napríklad: Topánka sa píše so Z, nie so S.

Viac v:Jazykové funkcie

Charakteristiky jazyka

Hoci je jazyk univerzálny, vzdelanie pomáha jeho rozvoju.
 • Je to racionálna schopnosť, ktorú majú všetky ľudské bytosti, takže je univerzálna.
 • Je základom komunikácie medzi jednotlivcami.
 • V medziľudských vzťahoch je kľúčová.
 • Na zakódovanie správy a jej prenos používa rôzne jazyky.
 • Umožňuje výmenu informácií medzi príjemcom a odosielateľom.
 • Používa symboly, zvuky alebo znamenia.
 • Môže to byť slovné resp neverbálne.
 • Študuje ho lingvistika.

Typy jazykov

Jazyk môže byť:

Verbálny jazyk. Použitie odosielateľa a príjemcu slová a symboly na vzájomnú komunikáciu. Na druhej strane sa dá rozdeliť na:

 • Ústny jazyk. Je to hovorený jazyk, hlas sa používa na prenos správy prostredníctvom zvukov.
 • Spisovný jazyk. Sú to zvuky ústneho jazyka zastúpené v písanej forme.

Neverbálny jazyk. Odosielateľ a príjemca nepoužívajú slová ani znaky, ale gestá resp pohyby na komunikáciu. Na druhej strane sa dá rozdeliť na:

 • Jazyk tváre Jednotlivec komunikuje gestami tváre.
 • Reč tela. Jednotlivec komunikuje prostredníctvom pohybov tela.

Jazykové príklady

Posunkový jazyk sa používa na komunikáciu so slabo počujúcimi ľuďmi.

Existuje niekoľko systémov znakov, ktoré sú uznávané ako jazyky, niektoré sú:

 • Posunková reč. Súbor gest tela, ktoré predstavujú rôzne znaky, ktoré slúžia na dosiahnutie komunikácie, hlavne sosôb ktorí majú zníženú sluchovú schopnosť.
 • Programovací jazyk. Sada pravidielsyntax a pokyny, ktoré umožňujú odborníkom vvýpočtový vytvárať programy. Pomocou tohto jazyka môže programátor komunikovať s rôznymi zariadeniamisoftvér Yhardvér ktoré máte na dosah ruky.
 • Hudobný jazyk. Súbor znakov, ktoré interpretujú a chápu ľudia oddaní hudobno-umeleckému prejavu. Zásadne sú vyjadrené v písomnej forme v skóre.

Rozdiel medzi jazykom, jazykom a rečou

Je dôležité odlíšiť dva pojmy, ktoré sa často zamieňajú alebo používajú ako synonymá pojmu jazyk: jazyk a hovorí.

Zatiaľ čo jazyk je vrodená schopnosť ľudských bytostí komunikovať a komunikovať, výraz „jazyk“ sa vzťahuje na špecifický systém znakov, ktoré skupina ľudí používa na komunikáciu. Napríklad on idiom španielčina.

Jazyk sa mení a prispôsobuje podľa času kontext a udalosti, ale vždy by mal odkazovať na systém stabilných kódov, ktoré zabezpečia, že ľudia pochopia správu.

Jazyk je prirodzenou schopnosťou ľudskej bytosti, namiesto toho sa jazyk musí učiť a naučiť sa ho používať, potom sa musí uchovať v pamäti hovoriacich a musí ho poznať všetci jednotlivci, s ktorými sa chceme spojiť. jazyk, komunikácia.

Na druhej strane, „reč“ je činnosť uvedenia tohto systému znakov do používania skupinou jednotlivcov. Tento termín sa vzťahuje na individuálny a dobrovoľný akt, v ktorom sa vyberajú konkrétne znaky, ktoré budú potrebné na vytvorenie komunikácie.

Doslovný a obrazný jazyk

V rámci používania pojmu „jazyk“ je možné rozlišovať medzi spisovným jazykom a Obrazný jazyk.

Doslovný jazyk je prenos písaného alebo ústneho posolstva prostredníctvom slov, ktoré si zachovávajú svoj konvenčný význam, teda ten, ktorý je známy všetkým, ktorí zdieľajú jazyk. Napríklad: Dom je červený.

Namiesto toho sa obrazný jazyk vyskytuje, keď sa slovo alebo výraz používa s iným významom, než je častý význam alebo význam, ktorý má v slovníku. Tento jazyk možno často vidieť v literárne zdroje Čo metafory. Napríklad: Neboj sa, brat nič nepovie, je to hrob. Pojem „hrob“ sa vzťahuje na niekoho, kto vie, ako udržať tajomstvo.

!-- GDPR -->