rodina

Vysvetlíme všetko o rodine, jej druhoch, význame, vývoji pojmu a ďalších charakteristikách. Aj rodinné hodnoty.

Širšia rodina zahŕňa starých rodičov, strýkov a bratrancov a sesterníc.

čo je rodina?

Rodina je skupina osôb spojené príbuzenstvom. Tento zväzok môže byť tvorený príbuzenskými väzbami alebo právne a sociálne ustanoveným a uznávaným spojením, ako je napr. manželstvo alebo adopcia.

Rodina je pre človeka najdôležitejšou sociálnou organizáciou: príslušnosť k skupine tohto typu je životne dôležitá rozvíjanie psychologický a sociálny jednotlivca.

Pojem rodina prešiel premenami v súlade s zmeny na spoločnosti podľa tradícií, kultúra, náboženstvo a správny Z každej krajiny. Počas veľa počasie, Rodina bola definovaná ako skupina ľudí, ktorú tvorí matka, otec a synovia a dcéry, ktorí sa narodili ako výsledok tohto vzťahu.

Táto klasifikácia je však v modernej dobe zastaraná, keďže v súčasnosti existuje niekoľko rodinných modelov. Dnes je rodina široko chápaná ako oblasť, kde sa jednotlivec cíti byť postaraný, bez potreby väzieb alebo priameho príbuzenstva.

Príbuzenský vzťah sa môže vyskytovať na rôznych úrovniach. To znamená, že nie všetci ľudia, ktorí tvoria rodinu, majú rovnakú blízkosť alebo typ vzťahu. Napríklad: jadrová rodina je skupina tvorená párom a ich deťmi, zatiaľ čo rozšírená rodina zahŕňa starých rodičov, strýkov, bratrancov a sesternice.

Typy rodín

 • Rodiny s jedným rodičom. Pozostáva z jedného alebo viacerých detí a matky alebo otca. Tento typ rodiny môže nastať v dôsledku odlúčenia, rozhodnutia byť slobodným otcom alebo matkou alebo ovdovieť. Vo všeobecnosti tieto rodiny časom vedú k novému zväzku rodičov, čím sa vytvárajú zhromaždené rodiny.
 • Dvojrodičovské rodiny. Tvorí ju pár a ich dieťa alebo deti. Spojenie páru môže byť sentimentálnym zväzkom bez potreby sobášiť sa. Môžu byť heteroparentálne (tvoria ich páry rôzneho pohlavia a ich deti) a homoparentálne (tvoria ich páry rovnakého pohlavia a ich deti).
 • Zhromaždené rodiny. Tvoria ju dvaja ľudia, ktorí sa dajú dokopy a jeden z nich (alebo obaja) už má synov alebo dcéry. Združené rodiny sú dve neúplné rodiny, ktoré sa romantickým vzťahom páru spoja, čím vznikne nová rodina.
 • Hostiteľská rodina. Tvoria ju neplnoleté osoby, ktoré nie sú potomkami dospelých, ale boli nimi naliehavo, dočasne alebo trvalo vítané.

Dôležitosť rodiny

Rodinné prostredie má významný vplyv na emocionálny a sociálny vývoj.

Právo na rodinu je jedným z ľudské práva zásadný. Rodina je považovaná za prirodzený, univerzálny a základný prvok spoločnosti, v ktorej jednotlivec nadväzuje prvé sociálne a kultúrne kontakty: prvé učenia (chôdza, rozprávanie, interakcia s ostatnými) začnite doma.

Hovorí sa, že rodina je základom každej spoločnosti, keďže v nej dospelí vychovávajú a odovzdávajú hodnoty pre chlapcov a dievčatá, ktorí ju tvoria. Rodinné prostredie má významný vplyv na emocionálny a sociálny rozvoj ľudí, môže členov motivovať či podmieňovať.

The emočnej inteligencie získané, sny a obavy pochádzajú z vplyvu rodinného prostredia na jednotlivca.Násilné a problematické rodinné prostredie často negatívne ovplyvňuje osobnostný a sociálny rozvoj ľudí.

Bez ohľadu na formu alebo štruktúru, ktorú má každá rodina, je nevyhnutné, aby fungovala ako priestor pre uzavretie, pomoc, pochopenie a komunikácia pre rozvoj potenciálu a schopnosti Z členov.

Charakteristiky rodiny

 • Tvorí základ každej spoločnosti.
 • Je to univerzálna sociálna štruktúra nachádzajúca sa vo všetkých typoch kultúr a spoločností; v každom z nich sa jeho tvar alebo štruktúra líši, ale dôležité vlastnosti sú zachované.
 • Vo všeobecnosti vzniká z pokrvných, právnych alebo citových väzieb.
 • Môže vzniknúť z manželstva alebo z manželského zväzku (v niektorých spoločnostiach je to legálne mnohoženstvo).
 • Má základy ekonomickej organizácie.
 • Tvorí základ pre prenos vzdelania a hodnôt: členovia zdieľajú tradícií Y tradícií ktoré sa zvyčajne prenášajú z generácie na generáciu. Jej členovia sú vyzvaní, aby spoločne prekonávali výzvy a ťažkosti.

Rodinné hodnoty

Hodnoty sú vlastnosti, princípy alebo cnosti že sa jednotlivec rozvíja a ktoré sú dôležité pre jeho osobnostný a sociálny rast. Existuje rad základných hodnôt, ktoré je dôležité, aby všetky rodiny odovzdávali svojim synom a dcéram pre harmonický rozvoj rodiny a spoločnosti.

 • Ovplyvnený. Je základom rodinnej harmónie. Láska a náklonnosť ospravedlňujú a umožňujú rozvoj všetkých ostatných hodnôt. Upevnenie rodinnej atmosféry náklonnosti závisí od schopnosti jej členov dávať a prijímať lásku druhých.
 • Porozumenie. Zahŕňa to postaviť sa na miesto toho druhého, aby ste pochopili jeho činy a emócie. Je to dôležitá hodnota, ktorú treba odovzdávať, pretože deti sa učia rozdiely medzi ostatnými a akceptujú ich.
 • rešpektujem pre individualitu. Znamená to rešpektovať rozhodnutia a spôsoby konania iných bez toho, aby sme ich posudzovali a brali do úvahy Liberty. Je to kľúčová hodnota pre každý ľudský vzťah. Rešpektovanie rozdielov v rámci rodiny vytvára a životné prostredie zdravé a náročné.
 • Viazanosť. Znamená to mať akcie všetkých svojich členov od r spolužitie harmonický v rámci rodinnej štruktúry závisí od tohto záväzku. Je dôležité uvedomiť si dôležitosť spolupráce s rodinnou pohodou.
 • Zodpovednosť. Znamená to, že osobné činy môžu mať negatívny vplyv na rodinnú pohodu. Byť zodpovedný znamená konať s ohľadom na druhého.
 • Komunikácia. Je základom všetkých sociálnych vzťahov, preto je kľúčovou hodnotou v rámci rodiny. Vypočujte si názory ostatných, vyjadrite obavy a zdieľajte skúsenosti Je dôležité udržiavať rovnováhu v rámci rodiny a zabezpečiť, aby sa všetci členovia cítili jej súčasťou.
 • Spravodlivosť. Znamená to dávať to, čo každému zodpovedá, a je dôležité, aby sa všetci členovia rodiny cítili jeho súčasťou.
 • Tolerancia. Znamená to rešpektovať názory, nápady alebo činy iných členov rodiny, aj keď sa nezhodujú s vašimi vlastnými.
 • úprimnosť. Znamená to vždy používať pravdu na rozvoj prostredia komunikácia, rešpekt a spravodlivosť. Úprimnosť je jednou z najdôležitejších hodnôt na vytváranie väzieb, na ktorých sú založené vernosť a dôverne.
!-- GDPR -->