vzdelávacie práva

Zákon

2022

Vysvetľujeme, čo je právo na vzdelanie, jeho podstatné vlastnosti a úlohu štátu. Aj vzdelanie v Mexiku.

Právo na vzdelanie nerozlišuje podľa rasy, pohlavia, vierovyznania alebo sociálnej triedy.

Čo je právo na vzdelanie?

Právo na vzdelanie je a ľudské právo zásadné, uznávané v medzinárodných dohovoroch. Pozostáva z prístupu k bezplatnému a povinnému základnému vzdelávaniu pre všetkých občan, bez rozdielu rasy, pohlavia, vyznania resp spoločenská trieda.

Okrem toho to znamená spravodlivý prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu. Ide najmä o elimináciu akejkoľvek formy diskriminácia vo vnútri inštitúcie základné vzdelanie. Presnejšie povedané, v organizmoch Spojené národy Hovorí sa tomu 4-A: Dostupné (Dostupné, v angličtine), prijateľné, prístupné a prispôsobiteľné.

Subjekty ako napr UNESCO a Výbor Organizácie Spojených národov pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva sú na medzinárodnej úrovni zodpovedné za presadzovanie tohto práva a informovanie o jeho význame pre rozvíjanie plný národov.

Právo na vzdelanie však nie je všeobecne rešpektované. Odhaduje sa, že 61 miliónov detí a 758 miliónov dospelých na svete je negramotných v dôsledku absencie základného vzdelania, uvádza sa v správe o monitorovaní globálneho vzdelávania z roku 2016.

Tieto čísla sú ešte výrečnejšie, keď sa zváži rozdiel medzi prístupom k vzdelaniu pre ženy a mužov, keďže v mnohých kultúr ženy zaujímajú podriadené miesto mimo všetkých druhov základných práv.

Význam práva na vzdelanie

Vzdelanie je nástroj pre zmeniť a rast, ktorý poskytuje Ľudia možnosť plánovať lepšiu budúcnosť pre seba a aj pre seba komunity.

A spoločnosti s pluralitným prístupom k vzdelaniu je spoločnosť schopná dať si to, čo potrebuje, inovovať a hľadať kreatívne riešenia problémy tradičné a vstúpiť do ekonomickej, politickej a kultúrnej výmeny, ktorú globalizovaný svet navrhuje vo viac rovnostárskych a menej podradených podmienkach.

Vzdelávanie navyše ovplyvňuje aj ďalšie zásadné aspekty života, ako napr zdravie, plánovanie rodiny a reprodukcie, práca atď. Z tohto dôvodu nemožno nikdy preceňovať dôležitosť slobodného, ​​bezplatného a priameho prístupu k vzdelaniu.

Boj o istých mimovládne organizácie vo svete je projektovať a vykonávať právne záväzky tak, aby rôzne krajiny ponúkali svojim občanom minimum vzdelávacích príležitostí v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Charakteristika práva na vzdelanie

Vzdelávanie musí byť dostupné na celom území, vrátane vidieckych oblastí.

Berúc do úvahy schému 4-A navrhnutú Organizáciou Spojených národov, môžeme povedať, že právo na vzdelanie musí byť zaručené v podstate takto:

  • Dostupnosť. Vzťahuje sa na prítomnosť vzdelávacích zariadení v celej krajine území, aby vyhovovali vzdelávacím potrebám celku populácia. Takéto školy vyžadujú a infraštruktúry minimálne primerané na to, aby mohli svojich študentov ubytovať počas štúdia výlučne a nepretržite, a musia mať k dispozícii didaktické a pedagogické materiály potrebné na učenie efektívne.
  • Prijateľnosť. Okrem infraštruktúry, inštitúcií Vzdelávacie programy musia mať vzdelávací program schválený príslušnými vládnymi agentúrami, ktorého obsah je kultúrne a sociálne vhodný pre obyvateľstvo, je kvalitný a prijateľný pre študentov aj ich zástupcov.
  • Prispôsobivosť. Študijné programy musia byť nielen normatívne primerané, ale musia sa vedieť prispôsobiť zmenám v spoločnosti, z ktorých mnohé budú presne zavedené práve prítomnosťou masového vzdelávania. Odborníci v oblasti vzdelávania v krajine by mali byť schopní rozpoznať, podporovať a usmerňovať zmeny v študijných plánoch, berúc ich do úvahy.
  • Prístupnosť. Študentom by sa za žiadnych okolností nemalo brániť vo vstupe do školy, nemali by byť diskriminovaní alebo vystavení podmienkam, ktoré narúšajú ich schopnosť študovať. Na druhej strane prístupové cesty do vzdelávacieho kampusu musia byť v čo najlepšom stave, aby fyzicky nebránili tranzitu do alebo zo školy na miesto návratu.

Úloha štátu v práve na vzdelanie

Význam vzdelania v plánovanie verejných politík. V roku 1966 bol totiž podpísaný Medzinárodný pakt Organizácie Spojených národov o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v ktorom sa uznalo, že štát je nevyhnutným garantom zabezpečenia štruktúry a zdrojov potrebných na kvalitné vzdelávanie.

K tejto myšlienke sa výslovne hlásia rôzne inštitúcie regionálneho a globálneho rozsahu. To však nebráni súkromným inštitúciám spolupracovať v úsilí priniesť vzdelanie budúcim generáciám. Ale štát je najvyššou autoritou a maximálnou zodpovednosťou za dohľad nad vyučovaným obsahom.

Okrem toho musí zaručiť údržbu inštitúcií a ich vzdelávanie ľudské zdroje minimálne na nakŕmenie vzdelávacieho systému a zaručenie jeho kvality a trvalosti.

Právo na vzdelanie v Mexiku

Mexický štát ponúka verejné základné, stredoškolské a univerzitné vzdelanie.

Zaviazal sa k tomu aj mexický štát zákonana medzinárodnej aj národnej úrovni, aby zaručila prístup k vzdelaniu pre svojich občanov, pričom zohľadní kultúrne a etnické osobitosti veľmi rôznorodej mexickej populácie. A ako v mnohých iných krajinách Latinská Amerika, to predstavuje skutočnú výzvu.

Mexický verejný sektor podporuje veľkú väčšinu základných škôl (8 z 10) a vyšších stredných škôl (2 tretiny z celkového počtu). Podporuje tiež politiku inklúzie marginalizovaných alebo vidieckych oblastí prostredníctvom teleškol, predškolských zariadení a domorodých alebo komunitných základných škôl a iných podobných iniciatív.

Od roku 2014 teda mexický štát hlási (podľa správ Senátu) nárast počtu detí zapísaných v ranom veku, medzi 5. a 12. rokom.

Po vstupe sú však čísla oveľa menej povzbudivé dospievania. Existujú znepokojujúce čísla vypadnutie zo školymotivované rôznymi faktormi: chudoba, detská práca, drogová závislosť a nedostatočná podpora rodiny.

Na druhej strane úrovne nerovnosť medzi mestského obyvateľstva a vidiecky, ale súvisí s príslušnosťou k početným pôvodným mexickým etnickým skupinám, čo odhaľuje jasný rasový problém, ktorý je základom vzdelávacích politík.

!-- GDPR -->