fakt

Vysvetľujeme, čo sú údaje, databázy a typy údajov, ktoré existujú. Okrem toho jeho využitie v štatistike a informatike.

Údaje sa musia interpretovať v špecifickom kontexte.

čo je údaj?

Údaj je vyjadrením a premenlivý Môže byť kvantitatívna alebo kvalitatívna a označuje hodnotu, ktorá je veciam priradená a je reprezentovaná sekvenciou symbolov, čísel alebo písmen.

Údaje opisujú empirické fakty. Aby sme ich mohli preskúmať, musia byť usporiadané alebo zoradené do tabuľky, pretože časť údajov sama osebe nemôže preukázať príliš veľa, ale skôr sa musí vyhodnotiť celok, aby sa preskúmali výsledky.

Databáza

The databázy Pozostávajú zo súboru údajov klasifikovaných podľa kritérií a uložených na médiu (digitálnom alebo nie), aby sa dali jednoducho a rýchlo prehliadať a pristupovať k nim. Dáta môžu byť generované automaticky a kumulatívne s softvér alebo zadané ručne.

Údaje, ktoré sa vkladajú do databázy, môžu byť rôznych typov v závislosti od informácie ktorý sa hromadí v uvedenej báze. Napríklad: databáza zamestnancov obsahuje osobné informácie (meno, telefónne číslo, adresa) všetkých členov zamestnanca podnikania alebo Organizácia.

Údaje vo výpočtovej technike

Informatické údaje Je to všeobecný výraz, ktorý opisuje tie charakteristiky subjektu, na ktorom pôsobí.

The programy a aplikácie majú spracovanie údajov ako funkciu, pretože každý z nich programovací jazyk má súbor údajov, z ktorých vychádza. Všetky informácie, ktoré vstupujú a opúšťajú počítač, tak robia vo forme údajov.

V rámcisúbory existujú údaje, ktoré sú menšími balíkmi iných údajov nazývaných záznamy (zhromaždené podľa rovnakých alebo podobných charakteristík).

Typ údajov

Pri programovaní je nevyhnutné určiť typ alebo kategóriu údajov, s ktorými pracujete. S každým súborom údajov špecifického typu sa manipuluje inak, aby sa dosiahli požadované výsledky.

Numerický

  • celý. Dátový typ tvorený číselnou premennou, ktorá nemá desatinnú časť.
  • Reálny. Dátový typ tvorený číselnou premennou, ktorá môže mať desatinnú časť.

Text

  • Charakter. Dátový typ pozostávajúci z jednotky alebo symbolu, ktorým môže byť písmeno, číslo, veľké písmeno alebo interpunkčné znamienko.
  • reťaz. Dátový typ tvorený množinou znakov usporiadaných za sebou, ktoré sú znázornené v úvodzovkách.

Logické

  • Boolean. Dátový typ, ktorý môže predstavovať dve hodnoty: true alebo false.

Štatistické údaje

Štatistika je odvetvím matematika ktorý analyzuje údaje získané z rôznych reprezentatívnych vzoriek s cieľom poznať jav. V štatistike sa analyzujú dva typy údajov, ktoré sa musia spracovať a zarámovať v rámci a kontext vytvárať informácie;

  • Kvalitatívne údaje. Údaje, ktoré odpovedajú na otázku, ktoré? alebo ktorý to je? a sú znázornené písmenami. Napríklad: meno, pohlavie.
  • Kvantitatívne údaje. Údaje, ktoré sa vzťahujú na čísla. Napríklad: cena, výška, vek.

Rozdiel medzi údajmi a informáciami

Pojem údajov je úzko spojený s pojmom o informácie, ale medzi týmito dvoma pojmami je zásadný rozdiel. Zatiaľ čo údaje odkazujú na zaznamenané udalosti alebo skutočnosti, informácie pozostávajú z tých nespracovaných údajov, ktoré sú spracované takým spôsobom, že vytvárajú obsah, ktorý môžu používatelia poznať a interpretovať. používateľov.

Dáta samy osebe nedávajú zmysel, ale keď sú spracované a kontextualizované, stávajú sa presnými a dostupnými informáciami na poznanie javu, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať akcie.

Príklady údajov

Príklady kvalitatívnych údajov

Meno: Jasmine Suarez
Povolanie: Učiteľka
Adresa: Avenida Conquistadores
Ženské pohlavie

Príklady kvantitatívnych údajov

Vek: 59
Výška: 1,56
Počet detí: 4
Roky vo funkcii: 8

!-- GDPR -->